Menu
Logo
O nas
about us
Projekt START
Szczegóły projektu:
Partnerstwo strategiczne na rzecz poprawy umiejętności internacjonalizacji MŚP w sektorze ReTail lub START jest finansowane przez program Unii Europejskiej ERASMUS+ KA2 i składane w ramach projektu ID 2021-1-BE01-KA220-VET-000034627 / Umowa o dofinansowanie nr 21PCP0013.

Grupy Docelowe
  • MŚP z sektora detalicznego
  • Pracownicy w sektorze detalicznym
  • Przedsiebiorcy
  • Młodzi dorośli wchodzący na rynek pracy i bezrobotni zainteresowani sektorem detalicznym
Rezultaty projektu START

Transnarodowość jest niezbędna przy omawianiu internacjonalizacji. W tym sensie konsorcjum START łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania biznesem i internacjonalizacji organizacji z różnych krajów europejskich, a mianowicie z Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Polski, Cypru i Rumunii.

Przeprowadzone zostaną szeroko zakrojone badania wśród małych i średnich przedsiębiorstw detalicznych we wszystkich krajach partnerskich w celu stworzenia „rezultatu nr 1” projektu, składającego się z mobilnego raportu na temat umiejętności niezbędnych do zapewnienia pomyślnego procesu internacjonalizacji. Konsorcjum opracuje szkolenie START, które będzie stanowiło internetowy zasób edukacyjny mający wypełnić lukę obserwowaną w profilu kompetencyjnym detalistów.

about us
about us
Nasze Ceke
Dzięki wynikom, które konsorcjum postanowiło opracować, projekt START proponuje pomoc sprzedawcom detalicznym w pokonywaniu barier, jakie napotykają w swoich wysiłkach na rzecz umiędzynarodowienia: dezinformacja na rynkach międzynarodowych; brak wiedzy na temat lokalnych praktyk biznesowych oraz niedostateczna analiza rynków; trudności w identyfikowaniu zagranicznych możliwości biznesowych i potencjalnie korzystnych synergii z lokalnym biznesem; ograniczona struktura wewnętrzna dotycząca zasobów ludzkich i finansowych; brak doświadczonych działów do przezwyciężenia problemów kulturowych, językowych czy prawnych.
Badge
Profil menedżera internacjonalizacji
Cel szczegółowy 1
Zdefiniowanie profilu zawodowego menedżera ds. internacjonalizacji MŚP w sektorze detalicznym, który będzie wspierał dalsze szkolenia w tej dziedzinie, co powinno stać się standardem przy omawianiu szkoleń w zakresie internacjonalizacji dla handlu detalicznego.
sign
Szkolenie Specjalizacyjne
Cel szczegółowy 2
Szkolić przedsiębiorców, start-upy i decydentów z zagadnień dotyczących detalicznych MŚP, aby mogli rozszerzyć ich wdrażanie na arenie międzynarodowej.
hierarchy
Nowe możliwości zatrudnienia
Cel szczegółowy 3
Szkól młodych dorosłych i bezrobotnych poszukujących nowych możliwości pracy w sektorze detalicznym, zapewniając im silną przewagę na rynku pracy.
presentation_board
Znajomość technologii cyfrowych
Cel szczegółowy 4
Zwiększenie umiejętności cyfrowych osób uczących się w celu usprawnienia procesu uczenia się na odległość i zoptymalizowania wykorzystania technologii handlu elektronicznego w celu dalszego rozwoju małych firm detalicznych.